Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu
Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Pravidla obchodu

§ 1 Definice

.
 1. Pravidla - tato pravidla, která stanoví zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy o prodeji na dálku a zásady reklamačního řízení. Pokud jde o služby poskytované elektronicky, jsou Pravidla a Řád pravidly, resp. předpisy uvedenými v § 8 zákona o elektronických službách.
 2. .
 3. Zákazník - fyzická osoba plně svéprávná, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které Zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s Prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
 4. .
 5. Spotřebitel - fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
 6. .
 7. Fyzická osoba-podnikatel - fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu o prodeji na dálku přímo související s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
 8. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonávající podnikatelskou nebo odbornou činnost vlastním jménem.
 9. Prodejce:
  . MEDBIT.PL SP. Z O.O.,
  +48 684161611,
  office@autoclaves.shop,
  . vat id PL9730839010,
  . REGON 0008004049,
 10. .
 11. Adresa sídla prodávajícího:
  . Dolina Zielona 19B,
  . 65-154 Zielona Góra.
 12. .
 13. Internetový obchod - webové stránky provozované Prodávajícím, dostupné na těchto elektronických adresách: https://autoclaves.shop, jejichž prostřednictvím může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat službu.
 14. .
 15. Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží/smlouva o poskytnutí digitální služby nebo digitálního obsahu (je-li to relevantní), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
 16. .
 17. Zboží - movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
 18. .
 19. Digitální služba - služba, která umožňuje Spotřebiteli:
 20. vytvářet, zpracovávat, uchovávat nebo přistupovat k datům v digitální podobě;
 21. .
 22. sdílené používání dat v digitální podobě, která byla nahrána nebo vytvořena spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
 23. .
 24. jiné formy interakce prostřednictvím dat;
 25. .
 • Digitální obsah - data vytvořená a dodaná v digitální podobě;
 • .
 • Zásady ochrany osobních údajů a cookies internetového obchodu - dokument stanovující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a cookies jsou připojeny jako příloha č. 3 k obchodním podmínkám a jsou k dispozici na https://autoclaves.shop/cs/privacy-and-cookie-notice.html.
 • .
 • Trvalý nosič - znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje Zákazníkovi nebo Prodávajícímu ukládat informace určené osobně Zákazníkovi nebo Prodávajícímu způsobem, který umožňuje budoucí přístup k informacím po dobu odpovídající účelu, pro který jsou informace používány, a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací, zejména e-mail.
 • .
 • Elektronický objednávkový formulář - elektronický objednávkový postup zpřístupněný prodávajícím kupujícímu.
 • .
 • Elektronický formulář pro vrácení zboží - elektronický postup pro vrácení zboží zpřístupněný prodávajícím kupujícímu; dostupný na https://autoclaves.shop/cs/returns-open.html.
 • .
 • Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační postup poskytnutý Prodávajícím Kupujícímu; dostupný na https://autoclaves.shop/cs/rma-open.html.
 • .
 • Odeslání objednávky - validace objednávky kliknutím Zákazníka na tlačítko "" považované za podání závazného projevu vůle Zákazníka uzavřít s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
 • .
 • Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi a jím učiněných objednávkách a jím uzavřených Smlouvách o prodeji na dálku, pomocí kterého může Zákazník činit objednávky a v řádném termínu je rušit či upravovat a uzavírat Smlouvy o prodeji na dálku.
 • .
 • Souhlas s vyřízením objednávky nebo názor na jednotlivé Zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení udělované formou hvězdiček od 1 do 5.
 • .
 • Objednávka předplatného - objednávka vytvořená automaticky v rámci předplatného.
 • Předplatné - elektronická služba umožňující automatické vytváření Předplatitelských objednávek konkrétního Zboží podle opakování zvoleného Zákazníkem, aniž by bylo nutné zadávat samostatné objednávky až do ukončení Předplatného.
 • .
 • Cyklické platby - jsou platby zpracovávané platební službou IdoPay poskytovanou Provozovatelem a prováděné automaticky, v určitých cyklech, sloužící k úhradě Objednávek Předplatného na základě souhlasu uděleného Odběratelem při zahájení Předplatného (trvalý příkaz Držitele karty).
 • Provozovatel - IdoPayments sp. z o.o. se sídlem Piastów 30, 71-064 Štětín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Szczecin-Centrum ve Štětíně, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, se základním kapitálem: PLN 800 000,00. Adresa pro doručování: al. Piastów 30, 71-064 Štětín, uváděná také jako: "IdoPayments", která je tuzemskou platební institucí ve smyslu čl. 2 odst. 16 zákona o platebních službách ze dne 19. srpna 2011 (Sbírka zákonů z roku 2020, položka 794 v platném znění)[dále jen: "PSA"].
 • .
 • Karta - platební karta vydaná v rámci systémů Visa nebo International nebo Mastercard International, která je podle předpisů těchto systémů oprávněna provádět transakce bez fyzické přítomnosti.
 • .

  § 2. Obecná ustanovení

  .
  1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:
    .
   1. uzavírání smluv o prodeji online - s ohledem na Zboží prodávané v internetovém obchodě,
   2. .
   3. Pravidla registrace a používání Účtu v rámci Internetového obchodu,
   4. .
   5. Přidávání názorů, komentářů a hodnocení - Zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
   6. .
   7. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování,
   8. .
  2. .
  3. Používání internetového obchodu je možné za podmínky, že počítačový systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
    .
   1. Webové prohlížeče v aktuální verzi, např:
     .
    • Firefox
    • .
    • Chrome
    • Microsoft Edge
    • .
   2. Jakýkoli program pro prohlížení souborů PDF.
    1. .
   3. Obsah internetového obchodu, včetně popisů Zboží a cen, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku.
   4. Prodávající zpřístupňuje veřejnosti následující informace o Zboží.
   5. Prodávající zpřístupní tyto obchodní podmínky spolu s přílohami prostřednictvím odkazu na domovské stránce před uzavřením smlouvy o prodeji na dálku, v jejím průběhu i po jejím uzavření. Kupující si je může stáhnout a vytisknout.
   6. .
   7. V zájmu zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijme internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění získávání a pozměňování osobních údajů přenášených prostřednictvím internetu neoprávněnými osobami.
   8. .

   § 3 Objednávky

   .
   1. Podání objednávky do internetového obchodu lze provést prostřednictvím účtu nebo výběrem možnosti nákupu bez registrace, kdy je vytvořen interní účet, na jehož základě si zákazník může vytvořit účet. Interní účet je veden do doby, než jsou údaje ze systému vymazány nebo je Účet zablokován.
   2. .
   3. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí přidáním do košíku. V Elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství si Zákazník přeje objednat na jím určené místo. Zákazník na základě zobrazených zpráv provede příslušné technické kroky.
   4. .
   5. Po zadání všech potřebných údajů se Zákazníkovi zobrazí shrnutí podané objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace týkající se: údajů identifikujících Prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceny objednaného Zboží včetně případných nákladů na dodání a dalších nákladů, zvoleného způsobu platby, zvoleného způsobu dodání, času a nákladů na dodání.
   6. .
   7. Pokud je předmětem smlouvy poskytování Digitálního obsahu nebo Digitálních služeb, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, nebo služeb poskytovaných elektronicky nebo na dálku - Spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku požadovaném k podání objednávky a umístěném na Elektronickém objednávkovém formuláři uděluje následující souhlas: Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
   8. .
   9. Pro odeslání Objednávky je nutné uvést osobní údaje označené v elektronickém objednávkovém formuláři jako povinné, souhlasit s obsahem obchodních podmínek, odeslat Objednávku stisknutím tlačítka "".
     .
    1. Odeslání elektronického objednávkového formuláře Zákazníkem představuje závazné prohlášení vůle uzavřít Smlouvu o prodeji na dálku v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
    2. .
    3. Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí elektronického objednávkového formuláře prodávajícím, které bude potvrzeno zobrazením zprávy kupujícímu potvrzující přijetí objednávky s uvedením čísla objednávky.
    4. Po uzavření smlouvy o prodeji na dálku se má za to, že prodávající elektronický objednávkový formulář přijal.
    5. Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku obdrží Zákazník formou e-mailové zprávy potvrzení o podané objednávce, které obsahuje: potvrzení o přijetí objednávky a konečné potvrzení všech podstatných náležitostí objednávky a všeobecných obchodních podmínek uzavřené Smlouvy o prodeji na dálku (Pravidla internetového obchodu s přílohami č. 1 a 2), údaje Prodávajícího, o odpovědnosti Prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných Prodávajícím po prodeji a o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy je obsaženo v příloze č. 1.
    6. .
    7. Do doby, než prodávající zahájí plnění zakázky:
      .
     1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou cestu objednávky. Změna objednávky se provede zadáním nové objednávky, která nahradí dříve zadanou objednávku. Případně se platba provedená zákazníkem připíše na novou objednávku a v případě přeplatku se vrátí na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
     2. .
     3. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti "zrušit objednávku", která je k dispozici na stránce elektronického objednávkového formuláře.
     4. .
    8. .
    9. Pokud Zákazník zruší svou objednávku, Prodávající mu vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem platby, který Zákazník použil.
    10. .
    11. Dodací lhůta objednávky je od 1 do 10 pracovních dnů počítaných ode dne uzavření smlouvy.
    12. .

   § 4 Platba

   .
   1. Elektronický obchod nabízí možnost platby formou platby předem, . Možnost odložené platby je možná v případech individuálně dohodnutých s prodávajícím.
   2. .
   3. Platbu za zboží lze provést způsobem, který byl zvolen při objednání v elektronickém objednávkovém formuláři.
    .
   4. .
   5. Aktuálně dostupné způsoby předplacených plateb v internetovém obchodě jsou k dispozici na https://autoclaves.shop/cs/payments.html.
    .
   6. .

   § 5 Dodání

   .
   1. V elektronickém objednávkovém formuláři zákazník vybere způsob dodání zaškrtnutím provedené volby.
   2. .
   3. V případě, že Zboží nebude Zákazníkem vyzvednuto, což bude mít za následek vrácení Zboží Prodávajícímu - může Prodávající odstoupit od kupní smlouvy, a to po výzvě Zákazníka na e-mailu uvedeném v průběhu nákupu k plnění smlouvy. Odstoupení od smlouvy se uskuteční prohlášením učiněným Zákazníkovi formou e-mailové zprávy.
   4. .
   5. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi přijatou platbu za Zákazníkem zakoupené Zboží.
   6. .
   7. Aktuálně dostupné způsoby doručení v Internetovém obchodě jsou dostupné na https://autoclaves.shop/cs/delivery.html.
   8. .

   §6 Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář pro vrácení zboží

   .
   1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může ve lhůtě 14 dnů od ní odstoupit bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
   2. Právo na odstoupení od smlouvy.
   3. Právo na odstoupení od smlouvy má rovněž individuální podnikatel za podmínek uvedených v odstavcích 6 a 7 těchto obchodních podmínek. Pokud se v odstavcích 6 a 7 těchto Obchodních podmínek odkazuje na Spotřebitele, rozumí se tím rovněž Individuální podnikatel.
   4. .
   5. V případě odstoupení od smlouvy - Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
   6. .
   7. Prohlášení Spotřebitele musí jednoznačně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména může Spotřebitel:
     Nezávazné odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě, že
    1. využít elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://autoclaves.shop/cs/returns-open.html.
    2. .
    3. odstoupit od smlouvy pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla prodávajícího.
    4. .
    5. Prodávající bezodkladně potvrdí na trvalém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
    6. .
   8. .
   9. Zaslání prohlášení před uplynutím lhůty je dostatečné pro dodržení lhůty.
   10. .
   11. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
     Započítává se od okamžiku, kdy
    1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Zboží, přičemž je povinen převést jeho vlastnické právo - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo třetí osobou odlišnou od Spotřebitelem určeného dopravce, a v případě smlouvy, která:
     1. týká se řady věcí, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo po částech - od převzetí poslední věci, části nebo partie;
     2. .
     3. se skládá z pravidelných dodávek zboží po určitou dobu - od převzetí prvního ze zboží;
     4. .
    2. .
    3. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy;
   12. .
  4. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto obchodních podmínek) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 těchto obchodních podmínek) se poskytují elektronicky.
  .
 • V případě odstoupení od smlouvy o poskytování Digitálního obsahu nebo Digitální služby může Prodávající zabránit Spotřebiteli v dalším užívání Digitálního obsahu nebo Digitální služby, zejména tím, že Spotřebiteli znemožní přístup k Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě.
 • .
 • V případě odstoupení od smlouvy o poskytování Digitálního obsahu nebo Digitální služby musí Spotřebitel přestat tento Digitální obsah nebo Digitální službu užívat a zpřístupňovat třetím osobám.
 • .
 • Právo na odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v článku 38 zákona ze dne 30.5.2014. (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 134) o právech spotřebitelů, m.in. Smlouvy:
   Smlouva o spotřebitelských smlouvách se řídí ustanoveními § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona o spotřebitelských smlouvách.
  1. na poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po provedení plnění prodávajícím ztratí právo od smlouvy odstoupit, a vzal to na vědomí.
  2. .
  3. při nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  4. .
  5. jejichž předmětem plnění je nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele;
  6. .
  7. jehož předmětem plnění je věc dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  8. .
  9. jejichž předmětem plnění jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  10. .
  11. dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s předchozím a výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po uskutečnění plnění prodávajícím ztrácí právo odstoupit od smlouvy, a vzal to na vědomí;
  12. .
  13. jehož předmětem je věc podléhající rychlé zkáze nebo věc s krátkou dobou trvanlivosti a u něhož je předmětem plnění věc, která je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelná od ostatních věcí;
  14. .
  15. smlouvy na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv na předplatné;
  16. .
  17. smlouvy uzavřené formou veřejné dražby;
  18. .
  19. na poskytnutí ubytování, jiného než k bydlení, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby;
  20. .
  21. pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
  22. .
 • .

  § 7 Účinky odstoupení od smlouvy

  .
  1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji věci vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který prodávající nabízí.
    .
   1. Vrácení plateb bude provedeno stejným způsobem platby, který použil Spotřebitel.
   2. .
   3. Pokud Spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy - použije elektronický formulář pro vrácení peněžních prostředků - budou peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený Spotřebitelem.
   4. .
   5. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Zboží vyzvedne sám, může zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží Zboží zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
   6. .
  2. .
  3. Prodávající může Spotřebiteli nabídnout, že si Zboží od něj vyzvedne sám. Pokud však Prodávající takovou nabídku neučinil - Spotřebitel by měl věc vrátit Prodávajícímu (nebo osobě pověřené Prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí věc vrátit před jejím uplynutím. Zboží, které spotřebitel vrací, by mělo být zasláno na adresu sídla prodávajícího.
  4. .
  5. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání nad míru nezbytnou k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
  6. .
  7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je Digitální obsah nebo Digitální služba poskytována výměnou za zaplacení ceny a nesoulad Digitálního obsahu nebo Digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
  8. .
  9. Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém poskytl Digitální obsah, do 14 dnů od doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel je povinen vrátit nosič neprodleně a na náklady Prodávajícího.
  10. .
  11. Prodávající je povinen vrátit cenu pouze za část odpovídající Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, která není v souladu se smlouvou, a za Digitální obsah nebo Digitální službu, jejichž povinnost poskytnout zanikla v důsledku odstoupení od smlouvy.
  12. .
  .

  § 8 Reklamace

  .
  1. Reklamovat lze vadu Zboží nebo nesoulad Zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku:
    .
   1. prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře;
   2. .
   3. písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu office@autoclaves.shop.
   4. .
  2. .
  3. V uplatnění je nutné specifikovat vadu, kterou dle názoru Kupujícího Zboží vykazuje, nároky vůči Prodávajícímu a pokud je to možné, doložit uvedenou vadu a předložit doklad o zakoupení Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud ve výše uvedené lhůtě neodpoví, má se za to, že reklamaci uznal. Odpověď na reklamaci poskytne Prodávající Kupujícímu písemně nebo na trvalém nosiči dat.
  4. .
  5. Kroky, které má Kupující učinit při uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou v jednotlivých fázích uvedeny v elektronickém reklamačním formuláři.
  6. .
  7. V případě, že Prodávající uzná reklamaci za oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na poštovné spojené s reklamací Zboží nese Prodávající.
  8. .
  9. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, jakož i Fyzické osobě-podnikateli, za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku podle zásad, které vyplývají ze Zákona o právech spotřebitelů ze dne 30.05.2014.
   1. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku existující v době dodání a projevený do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti Zboží stanovená Prodávajícím není delší.
   2. .
   3. Prodávající je povinen Zboží opravit nebo vyměnit do 14 dnů od uznání reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, zahrnující zejména náklady na poštovné, přepravu, práci a materiál, nese Prodávající.
   4. .
   5. Spotřebitel zpřístupní Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, Prodávajícímu. Prodávající si Zboží vyzvedne na své náklady.
   6. .
  10. .
  11. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
  12. .
  13. Dodání Digitálního obsahu nebo Digitální služby Spotřebiteli nebo Individuálnímu podnikateli se uskuteční v souladu s pravidly, která vyplývají ze zákona o právech spotřebitelů ze dne 30.05.2014.
   1. Digitální obsah se považuje za dodaný, pokud byl Digitální obsah nebo prostředky umožňující přístup k Digitálnímu obsahu nebo stažení Digitálního obsahu zpřístupněny Spotřebiteli nebo fyzickému či virtuálnímu zařízení, které si Spotřebitel pro tento účel samostatně zvolil, nebo pokud k němu Spotřebitel, resp. takové zařízení, získal přístup.
   2. Digitální služba se považuje za poskytnutou, jakmile k ní spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si spotřebitel za tímto účelem nezávisle zvolil, získá přístup.
   3. .
   4. Prodávající je povinen uvést digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy je Prodávající informován Spotřebitelem o nesouladu se smlouvou, a to bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele, s přihlédnutím k jejich povaze a účelu, ke kterému jsou používány. Náklady na uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou nese Prodávající.
   5. .
  14. .
  .

  § 9 Posudky

  .
  1. Stanovisko k vyřízení objednávky nebo stanovisko ke Zboží lze vložit při návštěvě Internetového obchodu kliknutím na rozhraní umístěné u Zboží nebo kliknutím na odkaz umístěný v e-mailu. Vložení stanoviska je dobrovolné a bezplatné. Zákazník může přidat pouze jedno hodnocení na jednu objednávku.
  2. V rámci výše uvedeného Hodnocení může Zákazník přidělit hvězdičkové hodnocení od 1 do 5 a přidat slovní komentář s omezením na 65535 znaků.
  3. .
  4. Hodnocení jsou ukládána a veřejně zobrazována na webových stránkách internetového obchodu a na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
  5. .
  6. Prodávající ověřuje Zpětnou vazbu pomocí e-mailové adresy, která byla použita při nákupu daného Zboží. Názor, který je vložen osobou s použitím e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu - je na webových stránkách Obchodu označen komentářem "názor potvrzen nákupem". Jakýkoli jiný názor je označen jako "názor nepotvrzený nákupem".
  7. .
  8. Prodávající může zveřejnit Názory na předmětné Zboží ze svých dalších Internetových obchodů.
  9. .
  10. Prodávající nemění Názory z hlediska obsahu ani udělených hvězdiček.
  11. .
  12. Zodpovědnost za hodnocení nese výhradně a nezávisle Kupující. Prodávající je oprávněn v souladu se zákonem a těmito obchodními podmínkami Komentáře vymazat.
  13. .
  14. Nepřípustný je obsah, který obsahuje nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně nemorální informace. Nepřípustné je rovněž nahrávat obsah, který je protiprávní, porušuje práva třetích stran nebo představuje nekalou soutěž.
  15. Zákazník se zavazuje, že nebude vkládat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, který má propagační nebo reklamní charakter nebo který obsahuje osobní údaje třetích osob.
  16. .
  17. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Recenze skryt ostatním uživatelům Obchodu, avšak udělené hvězdičkové hodnocení je zahrnuto do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.
  18. .

  § 10 Duševní vlastnictví

  .
  1. Zákazník prohlašuje, že mu nepřísluší žádná práva, včetně autorských práv nebo práv souvisejících s jím zveřejněnými Hodnoceními a výroky, kromě práva užívat Internetový obchod způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. Zákazník není oprávněn k jakémukoli nahrávání, rozmnožování, zpřístupňování, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové právo nevyplývá z ustanovení zákona nebo těchto Obchodních podmínek.
  2. .
  3. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování nebo jiných prvků internetového obchodu.
  4. .
  5. Zákazník zveřejněním Názorů v Internetovém obchodě, které jsou díly ve smyslu zákona ze dne 4.2.1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským - uděluje Prodávajícímu nevýhradní a bezúplatnou licenci, časově a územně neomezenou, k užití těchto děl Prodávajícím, spolu s právem na udělení podlicence, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase podle své volby (internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti užití známé v době jejího udělení, zejména pro následující oblasti užití:
   1. pokud jde o záznam a rozmnožování díla jakoukoli technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitálním záznamem, tj. užitím jakékoli techniky na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačových discích, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících on-line služeb, jakož i rozmnožování, nahrávání, užití na internetu, reklama, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních a vnějších sítích,
   2. .
   3. užití díla jako celku nebo jeho části nebo jakýchkoli jeho prvků s možností provedení úprav vyplývajících z povahy daného internetového média - ve všech publikacích, zejména on-line, digitálních, zpravodajských a informačních, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo částmi děl; užití jako celku nebo jeho části za účelem propagace a reklamy, zejména formou audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
   4. .
   5. v rámci obchodování s originálem nebo rozmnoženinami, na nichž je dílo zaznamenáno - uvádění na trh, půjčování, pronájem originálu nebo rozmnoženin,
   6. .
   7. v rozsahu šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejné provozování, vystavování, vystavování, rozmnožování, jakož i vysílání a opětovné vysílání, jakož i zpřístupňování díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase podle vlastní volby,
   8. .
   9. užití díla pro propagační a marketingové účely;
   10. .
  6. .
  7. Odstranění Účtu Objednatelem nebo Posudků podle § 9 odst. 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
  8. .

  § 11. Pravidla prodeje v modelu předplatného

  .
  1. Elektronickou službu formou předplatného může prodávající poskytovat kupujícímu.
  2. .
  3. Využití Předplatného umožňuje cyklické dodávání vybraného Zboží v intervalech určených Zákazníkem, aniž by bylo nutné činit další objednávky až do ukončení Předplatného. Platba za Předplatné se provádí výhradně pomocí mechanismu Cyklické platby a pouze prostřednictvím jedné Karty.
  4. Předplatné Zákazník hradí prostřednictvím Karty.
  5. Vyřazením Karty z Předplatného je Předplatné ukončeno.
  6. .
  7. Transakce v rámci Cyklických plateb budou zpracovány pouze po předchozí registraci Držitele karty ve službě Provozovatele (nebo subjektu, jehož prostřednictvím Provozovatel zpracovává Transakce). Tato registrace bude sloužit k ověření, že Zákazník, který dává příkaz k Cyklické platbě, je oprávněným držitelem Karty, která má být zatížena. Před registrací Karty na webové stránce Transakce je Zákazník povinen udělit souhlas s pravidelným účtováním iniciací služby Cyklická platba. Souhlas je uložen ve službě Provozovatele.
  8. .
  9. Objednatel vytvoří Předplatné výběrem této formy nákupu v elektronickém objednávkovém formuláři. Potvrzení o vytvoření Předplatného je neprodleně zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při první Objednávce Předplatného.
  10. .
  11. Odběratel spravuje Předplatné prostřednictvím Účtu podle dostupných možností.
  12. .
  13. Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou.
  14. .
  15. Zákazník může Předplatné kdykoli ukončit. Ukončení Předplatného ze strany Zákazníka je rovnocenné odvolání souhlasu s následnými poplatky v rámci Opakovaných plateb. V této situaci nebude vytvořena žádná další Objednávka předplatného. Pokud k ukončení Předplatného dojde po datu uvedeném v e-mailu uvedeném v bodě 11, bude aktuální Objednávka předplatného vytvořena jako poslední.
   . a). Ukončení Předplatného se provede výběrem možnosti "Ukončit Předplatné" v nastavení příslušného Předplatného, které je dostupné po přihlášení Zákazníka z jeho Účtu.

   . b). Kupující může Předplatné ukončit také zasláním e-mailu pracovníkům obchodu office@autoclaves.shop.
  16. .
  17. Prodejce má právo ukončit Předplatné, o čemž bude Kupujícího informovat e-mailem nebo telefonickým kontaktem nejméně 7 dní předem. V této situaci nebudou prostředky z Karty strženy a nebudou vytvořeny žádné další Objednávky předplatného.
  18. .
  19. Prodávající je oprávněn v průběhu trvání Předplatného měnit ceny Zboží, o čemž bude Kupující informován v e-mailové korespondenci uvedené v odst. 11.
  20. .
  21. Prodávající zašle Kupujícímu e-mailovou zprávu o vytvoření Objednávky předplatného s uvedením jejího předmětu, množství, ceny (včetně případných změn ceny), termínu plnění a termínu plánovaného čerpání Karty - nejpozději 3 dny před čerpáním Karty. Prodávající dále informuje Kupujícího o možnosti ukončení Předplatného připojením odkazu vedoucího na nastavení umožňující ukončení daného Předplatného z úrovně Zákaznického účtu a data, do kdy bude toto účinné. Pokud je Předplatné ukončeno po datu uvedeném v e-mailu - ukončení je účinné i pro následující Objednávky Předplatného. To znamená, že Předplatné bude ukončeno, ale aktuální Objednávka předplatného bude poslední, která bude vyřízena.
  22. .
  23. Pokud je pokus o inkaso z Karty neúspěšný, bude Zákazník informován e-mailem, že platbu nelze inkasovat. Možné důvody nemožnosti strhnout platbu jsou: nedostatek prostředků na Kartě, vypršení platnosti Karty nebo technické problémy.
  24. .
  25. Vypršení platnosti Karty spojené s Předplatným nebo nemožnost autorizovat platební příkaz z jiných důvodů bude mít za následek ukončení Předplatného.
  26. .
  27. Příkaz k úhradě Předplatného bude vyřízen až po úspěšném odepsání peněz z Karty.
  28. .
  29. Ukončení Předplatného má za následek okamžité ukončení kupní smlouvy na Zboží.
  30. .

  § 12. Závěrečná ustanovení

  .
   Podle odstavce 2 se na základě těchto ustanovení uzavírá smlouva o prodeji.
  1. Tyto Podmínky používání jsou účinné od 2023.10.11.
  2. .
  3. V případě, že některé z ustanovení těchto Podmínek používání bude změněno nebo prohlášeno za neplatné rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a jsou pro Prodejce a Zákazníka závazná.
  4. .
  5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Všechny smlouvy uzavřené před datem vstupu nových předpisů v platnost se plní na základě předpisů, které byly platné v den uzavření smlouvy.
  6. .
  7. Právo rozhodné pro řešení všech sporů souvisejících s Obchodními podmínkami je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je spotřebitelem, může rovněž využít mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací. Veškeré informace o mimosoudních způsobech řešení stížností a uplatňování nároků lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Současně Vás upozorňujeme, že uvedené postupy jsou dobrovolné a obě strany s nimi musí souhlasit.
  8. .
  9. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 Vás informujeme, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Platforma pro řešení sporů on-line je internetovou stránkou, která slouží jako jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky usilující o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line.

  § 13 Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

  .
  1. Právo odstoupit od smlouvy za níže uvedených podmínek má spotřebitel a fyzická osoba podnikatel

   . Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
    .
   1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy převezmete zboží nebo kdy zboží převezme vámi určená třetí osoba jiná než dopravce;
   2. .
   3. v případě smlouvy, která stanoví povinnost převést vlastnické právo k několika kusům zboží, které jsou dodávány samostatně, ode dne, kdy převezmete poslední zboží nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená převezme poslední zboží;
   4. .
   5. v případě smlouvy, která stanoví převod vlastnictví zboží, které je dodáváno ve více šaržích nebo kusech, ode dne, kdy nabudete vlastnictví poslední šarže nebo kusu nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená nabude vlastnictví poslední šarže nebo kusu;
   6. .
   7. v případě smluv o pravidelném dodání zboží po stanovenou dobu ode dne, kdy získáte do vlastnictví první zboží nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená získá do vlastnictví první zboží;
   8. .
   9. v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, ode dne uzavření smlouvy;
   10. .
  2. .
  3. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat, tj: [iai:název_společnosti], [iai:adresa_společnosti], [iai:PSČ_společnosti] [iai:město_společnosti], tel. [iai:telefon_obchodu], [iai:e-mail_obchodu] o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
  4. Své právo na odstoupení od této smlouvy můžete uplatnit.
  5. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
  6. .
  7. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://autoclaves.shop/cs/returns-open.html. Pokud využijete tuto možnost, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.
  8. .
  9. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když zašlete informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  10. .
  11. V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného jiného typu dodání, než je námi nabízený nejlevnější typ obvyklého dodání), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vám vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak.
  12. .
  13. V případě smluv zahrnujících převod vlastnictví zboží, u nichž jsme nenabídli převzetí zboží v případě odstoupení od smlouvy - zadržíme vrácení peněz, dokud zboží neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
  14. .
  15. Vrácené zboží prosím zašlete na adresu: [iai:název_společnosti], [iai:adresa_společnosti], [iai:PSČ_společnosti] [iai:město_společnosti] neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zašlete věc zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy.
  16. .
  17. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům zboží mohou být v případě odstoupení od smlouvy - vrácení zboží - vynaloženy vyšší náklady než na běžné poštovné. Pokud si přejete využít kurýrní služby, může být nutné zaslat zásilku na paletě, což je dražší než běžné poštovní doručení.

  § 14. Příloha 2 - Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

  .
  IdoSell Trusted Reviews
  4.85 / 5.00 13 reviews
  IdoSell Trusted Reviews
  2024-01-01
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa,zamówiłam części w piątek przed wigilia, z dostawą weekendową, pani obsługująca zamówienie zadzwoniła do mnie że niestety nie może zrealizować zamówienia w trybie pilnym przez wycofanie usługi przez firmę kurierską. Była bardzo miła i szczera a i tak paczuszka przyszla w sobotę ❤️jestem mega zadowolona
  2023-11-25
  TOP!!
  pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel